działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów
upowszechnianie i ochrona obowiązującego w państwie prawa zasad demokracji, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich

Jesteśmy stowarzyszeniem sędziów sądów administracyjnych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie innych sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, jeżeli wcześniej sprawowali urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego Naczelnego Sądu administracyjnego a także sędziowie w stanie spoczynku każdego z tych sądów oraz asesorzy sądu administracyjnego.

Najnowsze uchwały
31 października 2019

Wyrażamy po raz kolejny zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi polityków, stanowiących próbę zastraszania sędziów, którzy wydali niekorzystne dla wypowiadających się orzeczenia. W wywiadzie udzielonym 23.10. 2019 r. dla portalu wPolityce.pl. poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki wyraził pogląd, że działalność orzecznicza sądów administracyjnych potwierdza tezę o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości i konieczność wprowadzenia przygotowanej z jego…

1 października 2019

Wyrażamy głęboki szacunek dla postawy tych naszych Koleżanek i Kolegów – sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, podjęli decyzję o dalszym pełnieniu służby i nie skorzystali z wątpliwej zarówno konstytucyjnie jak i etycznie propozycji złożenia oświadczenia woli o pozostaniu…

29 września 2019

Przyłączamy się w całości do stanowiska Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaprezentowanego w uchwale Nr 1/6/2019 z dnia 26 września 2019 r., i wniosku skierowanego przez Kolegium do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA o zintensyfikowanie czynności wyjaśniających dotyczących działalności w mediach społecznościowych i środkach masowego przekazu sędziego Tomasza Szmydta. Uzasadniony niepokój budzić musi okoliczność, że mimo…