17 października 2020
Uchwała nr 4/2020 zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 17 października 2020 r.

Ostatnie działania prokuratury, podjęte wobec jednego z adwokatów, budzą poważne wątpliwości w świetle przestrzegania praw i wolności obywatelskich wynikających z Konstytucji RP, w szczególności prawa do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji) oraz tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), a także przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 6 ust.3 i art.8) oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 7 i art. 48 ust.2). Zachowanie tajemnicy zawodowej w przypadku adwokata jest elementem prawidłowego działania wymiaru sprawiedliwości i całego systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie. Adwokaci wykonują zawód zaufania publicznego nie w interesie własnym, ale w interesie obywateli i to obywateli przede wszystkim chronić ma nakaz zachowania tajemnicy adwokackiej. Naruszanie tej tajemnicy uniemożliwia realizację podstawowych praw obywatelskich. Ściganie przestępstw przez prokuraturę nie upoważnia jej do zaniechania wykonywania drugiego z powierzonych jej zadań, jakim jest stanie na straży praworządności. Wszystkie dokonywane przez nią czynności powinny zatem być dokonywane z zachowaniem zasad wynikających z obowiązującego prawa.