10 lutego 2020
Apel o wpłaty na Fundusz Pomocy

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy Sędziowie!

Fundacja Dom Sędziego Seniora utworzyła Fundusz Pomocy. Do statutowych celów Fundacji Dom Sędziego Seniora należą integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizacji tych celów służyć ma Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Wpłaty na ten cel można dokonywać na konto Fundacji numer: PKP BP 20 1090 1346 0000 0001 4426 7265 z dopiskiem „Fundusz Pomocy”, a pomoc ta będzie udzielana w oparciu o postanowienia Regulaminu Funduszu Pomocy (tekst Regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej Fundacji www.domsedziegoseniora.pl).
Zwracamy się do Sędziów z gorącym apelem o dokonywanie wpłat (najlepiej regularnych) na utworzony przez Fundację Fundusz. Musimy być solidarni z Kolegami, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych