Członkowie zwyczajni

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie innych sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, jeżeli wcześniej sprawowali urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego Naczelnego Sądu administracyjnego a także sędziowie w stanie spoczynku każdego z tych sądów oraz asesorzy sądu administracyjnego. Aby zostać członkiem wystarczy złożyć deklarację członkowską jednemu z członków zarządu, przy czym złożenie deklaracji może nastąpić poprzez przesłanie jej pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia (00-011 Warszawa, ul.Boduena 3/5). Tekst deklaracji dostępny jest na stronie w zakładce „O nas. Deklaracje członkowskie. Członkostwo nabywa się z dniem złożenia deklaracji. Przystępując do Stowarzyszenia członek zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich. Składka wynosi 50 zł miesięcznie i jest płatna na rachunek Stowarzyszenia w PKO BB S.A. I Oddział Warszawa nr 02 1020 1013 0000 0902 0378 1937.

Formularz deklaracji dla członka zwyczajnego

 

Członkowie wspierający

Członkami Stowarzyszenia jako członkowie wspierający mogą być także sędziowie sądu powszechnego, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, radcowie Prokuratorii Generalnej oraz osoby z wykształceniem prawniczym legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora nauk prawnych, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Ma też obowiązek poszanowania zasad działania Stowarzyszenia.

Formularz deklaracji dla członka wspierającego