Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą The Association Polish Judges Administrative. (Polish Association for Administrative Judges).2

§2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa.

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§4

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie przepisów powołanej ustawy.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala zarząd Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§7

1. Celami Stowarzyszenia są:

1) działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu;

2) upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad demokracji, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego;

3) podnoszenie i pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich;

4) wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska;

5) doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;

6) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, a szczególnie stowarzyszeniami sędziów;

7) dążenie do integracji środowiska sędziowskiego dla realizacji wspólnych dla tego środowiska celów;

8) upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów;

9) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia;

10) współpracę ze środowiskami naukowymi;

11) reprezentowanie sędziów w sprawach dotyczących zapewnienia im godnych warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu i zakresowi ich obowiązków.

2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność edukacyjną i oświatową.

§8

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;

2) organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, organizowanie paneli dyskusyjnych i sympozjów naukowych;

3) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników,

4) współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innymi organami,

5) popularyzowanie prawa i działalność edukacyjną i oświatową,

6) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia,

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia innych sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, jeżeli wcześniej sprawował urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego Naczelnego Sądu administracyjnego a także sędzia w stanie spoczynku każdego z tych sądów oraz asesor sądu administracyjnego.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w § 10 która złoży Zarządowi Stowarzyszenia deklarację pisemną o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą złożenia deklaracji.

§12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być sędzia sądu powszechnego, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, notariusz, radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, rzecznik patentowy, radca Prokuratorii Generalnej oraz osoba z wykształceniem prawniczym legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora nauk prawnych, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację.

2. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia.

§13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia.

§14

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

1) śmierci członka,

2) odejścia członka ze służby sędziowskiej, z wyjątkiem przejścia w stan spoczynku lub objęcia urzędu sędziego w innym krajowym lub międzynarodowym sądzie lub trybunale ,

3) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

4) w przypadkach określonych w § 15.

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia śmierci członka, jego odejścia ze służby lub złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu.

§15

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

3) uchybienia godności urzędu sędziego.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Walne Zgromadzenie Członków , po umożliwieniu mu złożenia wyjaśnień.

3. Wniosek o podjęcie uchwały o wykluczeniu może złożyć Zarząd Stowarzyszenia lub grupa co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

4. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem przyjętym przez Zgromadzenie doręcza się zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały. Do czasu rozpoznania odwołania członkowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia.

5. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.

6. Jeżeli członek Stowarzyszenia odmawia uiszczania składek lub faktycznie ich nie uiszcza przez okres sześciu miesięcy, Zarząd pisemnie wzywa go do wypełnienia tego obowiązku, a w przypadku dalszej odmowy lub nieudzielenia w terminie dwóch miesięcy odpowiedzi, skreśla go z listy członków. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,

2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

3) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,

4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

§17

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,

2) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§18

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§19

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia Członków są zwoływane, co najmniej raz w roku.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.

4. Zarząd powiadamia, w formie elektronicznej Członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na co najmniej cztery tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia skierowany do zarządu Stowarzyszenia powiadomienie może nastąpić w formie pisemnej.

5. Zawiadomienie musi zawierać projekt porządku obrad proponowany przez Zarząd. W wypadku Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dziesięciu członków Stowarzyszenia, projekt porządku obrad musi zawierać zagadnienia wskazane we wniosku.

6. W wypadku złożenia przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków wniosku o zmianę Statutu Stowarzyszenia, mającego formę projektu uchwały podpisanego przez co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia, Zarząd ujmuje ten wniosek w projekcie porządku obrad. Decyzję w przedmiocie wprowadzenia wniosku do porządku obrad podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

7. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz i udzielenia absolutorium Zarządowi. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Zgromadzenia tego zażąda.

8. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.

9. Porządek obrad ustala Walne Zgromadzenie Członków. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów.

10. Zmiana Statutu nie może być umieszczona w porządku obrad, jeżeli nie była przewidziana w projekcie.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie członkom Zarządu i Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium

5) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia

6) uchwalanie zmian w Statucie,

7) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

8) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,

9) nadawanie godności członka honorowego,

10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§21

1. Kadencja członków zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia udziela raz w roku każdemu z członków Zarządu Stowarzyszenia i Zarządowi absolutorium zwykłą większością głosów za okres, w którym pełnili swe funkcje.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu lub rezygnacji z funkcji. Mandat członka zarządu wygasa także w przypadku nieuzyskania absolutorium przez tego członka zarządu lub przez zarząd. W przeciwnym razie mandat członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem upływu kadencji, z tym że członkowie zarządu pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych władz.

4. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Stowarzyszenia, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków przeprowadza się jego wybór.

5. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające.

6. Jeżeli :

1) liczba członków zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej czterech osób;

2) wygasną mandaty wszystkich członków Komisji Rewizyjnej

zwołuje się walne zgromadzenie członków w terminie dwóch miesięcy od dnia zaistnienia tej sytuacji w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

7. W wypadkach przewidzianych w ust. 3 kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiednio skróceniu.

§22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez:

1) Komisję Rewizyjną,

2) jedną czwartą liczby członków Stowarzyszenia.

§23

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków, wśród których są Prezes oraz Wiceprezes do spraw Organizacyjnych i Wiceprezes do spraw Finansowych oraz sekretarz.

1. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

2. W razie wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd nadal działa; jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu spadnie poniżej czterech, Zarząd nie może podejmować uchwał.

3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym pozostałych członków Zarządu.

4. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera Wiceprezesów, sekretarza, o których mowa w ust. 1, a w razie potrzeby może wybrać także innych Wiceprezesów oraz określić funkcje innych członków Zarządu.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia, jego obowiązki pełni Wiceprezes ds. Organizacyjnych, a następnie kolejno: Wiceprezes ds. Finansowych lub dalsi Wiceprezesi bądź członkowie Zarządu poczynając od najstarszego stażem członkowskim. W przypadku jednakowego stażu członkowskiego obowiązki pełni członek pierwszy według kolejności alfabetycznej.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa wymienionego w ust. 1 Zarząd wybiera, a w przypadku wygaśnięcia mandatu innego Wiceprezesa lub członka pełniącego określoną funkcję – może wybrać na wakujące miejsce innego członka Zarządu.

7. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin.

§24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4) uchwalanie regulaminu Zarządu,

5) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz projektów uchwał,

6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

7) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

8) przyjmowanie deklaracji członkowskich,

9) sporządzanie sprawozdań finansowych.

§25

1. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes do spraw Organizacyjnych, a w razie jego braku Wiceprezes do spraw Finansowych lub w razie jego braku członek zarządu pełniący obowiązki Prezesa.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich składu jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa. Głosowanie może zostać przeprowadzone także przy pomocy technicznych środków łączności.

3. W przypadku nieobecności Prezesa obradami kieruje Wiceprezes lub wskazany przez Prezesa członek Zarządu.

4. W terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego Zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, obejmujące między innymi sprawozdanie finansowe.

§26

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2. Jeżeli wskutek złożenia oświadczenia woli powstaje po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie majątkowe, jedną z osób je składających musi być Wiceprezes ds. Finansowych.

3. W sprawach niewymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.

§27

1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

3. Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 25 ust. 2; uchwały zapadają przy udziale co najmniej dwóch jej członków.

§28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa i Statutu,

2) kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów uchwał.

2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§29

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, spadki, dotacje i zapisy,

3) wpływy z działalności statutowej,

4) nabyte ruchomości i nieruchomości.

§30

Wysokość składki członkowskiej pobieranej na rzecz Stowarzyszenia ustala Walne Zgromadzenie Członków.

§31

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§32

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Walne Zgromadzenie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na ilość obecnych.

2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§33

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.