Jesteśmy stowarzyszeniem sędziów sądów administracyjnych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie innych sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, jeżeli wcześniej sprawowali urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego Naczelnego Sądu administracyjnego a także sędziowie w stanie spoczynku każdego z tych sądów oraz asesorzy sądu administracyjnego.

działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów
upowszechnianie i ochrona obowiązującego w państwie prawa zasad demokracji, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków
Sprawdź jak wstąpić do OSSSA
Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych