Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.

Jesteśmy stowarzyszeniem sędziów sądów administracyjnych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie innych sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, jeżeli wcześniej sprawowali urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego Naczelnego Sądu administracyjnego a także sędziowie w stanie spoczynku każdego z tych sądów oraz asesorzy sądu administracyjnego.

Członkami Stowarzyszenia jako członkowie wspierający mogą być także sędziowie sądu powszechnego, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, radcowie Prokuratorii Generalnej oraz osoby z wykształceniem prawniczym legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora nauk prawnych, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację.

Naszym celem jest m.in.: działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu, upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad demokracji, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, podnoszenie i pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich i wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska, współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, a szczególnie stowarzyszeniami sędziów.