28 listopada 2019
Opinia KOS 24(11)19 z 26 listopada 2019r.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, wyraża stanowczą dezaprobatę dla działań Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców opisanych w komunikacie z 8 listopada 2019 r. podjętych wobec Sędziów Krystiana Markiewicza, Moniki Ciemięgi, Katarzyny Kałwak, Moniki Frąckowiak i Bartłomieja Starosty.Zarzuty wobec Prezesa „Iustitii” Krystiana Markiewicza dotyczą uchybienia godności urzędu sędziego poprzez: – odniesienie się w oświadczeniu (12 września 2019 r.) do prowadzonego przez Rzeczników Dyscyplinarnych postępowania w sprawie tzw. „afery hejterskiej” – organizowania i zamieszczania w komunikatorach i portalach internetowych wpisów naruszających § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów, – odmowę stawienia się na wezwanie Rzeczników w charakterze świadka i składania zeznań oraz nakłaniania innych sędziów do takich zachowań. Pozostałym sędziom wymienionym w komunikacie Rzecznika zarzuca się uchybienie godności urzędu sędziego poprzez zadeklarowanie odmowy stawiennictwa z powołaniem się na oświadczenie Prezesa „Iustitii”, a sędziemu Bartłomiejowi Staroście uchybienie godności urzędu sędziego poprzez świadome trzykrotne niewykonywanie obowiązku stawiennictwa na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego. Sędziowie formułują także zastrzeżenia co do umocowania Rzeczników w postępowaniu dyscyplinarnym z uwagi na wątpliwości co do:
– zgodności przepisów regulujących funkcjonowanie Rzeczników z konstytucją i prawem europejskim,
– sposobu ich powoływania przez Zbigniewa Ziobrę,
– ich związków z osobami powiązanymi z tzw. „aferą hejterską” (na co wskazują relacje medialne) i wobec tego moralnej legitymacji do prowadzenia tego postępowania.
Sędziowie Krystian Markiewicz, Monika Ciemięga, Katarzyna Kałwak, Monika Frąckowiak, Bartłomiej Starosta w swoich oświadczeniach publikowanych na stronach Stowarzyszenia „Iustitia” (iustitia.pl) tłumaczą motywy swoich decyzji i dylematy, z którymi się zmagają, z jednej strony poszanowania dla litery prawa, czy też ducha sprawiedliwości ale i poczucia tego co jest słuszne i sprawiedliwe, dobre czy złe.
Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w tych sprawach dochodzi do oczywistego nękania sędziów, którzy mają odwagę występować w obronie praworządności, sprawiedliwości i prawdy. Sędziów, którzy głośno domagają się rozliczenia tych, którzy zawiązując specjalną grupę i dopuszczali się czynów niegodnych, szkalowali w Internecie sędziów i nakłaniali inne osoby do oczerniania sędziów i internetowego hejtu. Działania Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty, pomimo pozorów legalności, prowadzą do naruszenia ducha sprawiedliwości i stanowią tzw. „ustawowe bezprawie”.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się takim działaniom Rzeczników Dyscyplinarnych i domaga się ich zaprzestania, apelując jednocześnie do prokuratury o podjęcie działań zgodnych z prawem i interesem wymiaru sprawiedliwości, a zmierzających do wyjaśnienia afery hejterskiej i ukarania jej sprawców.
Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów