9 marca 2020
Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie obowiązku złożenia przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu

W związku z obowiązkiem nałożonym na sędziów w art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) w zw. z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 z późn. zm.), Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych rekomenduje, aby sędziowie sądów administracyjnych, którzy podejmą decyzję o złożeniu oświadczenia,  wyrazili w ich treści jednoznaczny sprzeciw stwierdzając, że nałożony obowiązek złożenia oświadczenia stanowi nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję w przysługujące każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również sędziemu, określone w Konstytucji prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania oraz wolność zrzeszania się. W szczególności narusza art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53 ust. 7, art. 58 ust. 1 Konstytucji RP, art. 8, art. 9, art.11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7, art. 10 i art. 12 Karty Praw Podstawowych  Unii Europejskiej.