14 stycznia 2020
Uchwała nr 1/2020 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gdańsku z 14 stycznia 2020 r.
  1. W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdza, że jej regulacje naruszają zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;
  2. Zgromadzenie oczekuje, by parlamentarzyści biorący udział w pracach legislacyjnych związanych z tą ustawą zapobiegli wejściu w życie niekonstytucyjnych przepisów powyższej ustawy;
  3. Zgromadzenie apeluje do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o wykonywanie prawomocnych wyroków sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  uznając że podważanie mocy wiążącej  prawomocnych wyroków sądowych godzi w konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy stanowiącą podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oświadczają, że bez względu na okoliczności dochowają wierności ślubowaniu sędziowskiemu i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do opublikowania niniejszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej , Marszałkom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgromadzenie powyższą  uchwałę podjęło jednomyślnie.