21 lutego 2021
Uchwała nr 2/21 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 21 lutego 2021 r.

W związku ze złożonymi wnioskami: o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  wobec sędziego Piotra Gąciarka oraz o  odwołanie z zajmowanych stanowisk służbowych sędziów Ewy Maciejewskiej i Alicji Karpus – Rutkowskiej

PROTESTUJEMY:

– przeciwko represjonowaniu sędziów za wyrażane przez nich publicznie poglądy i działania mające na celu obronę zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędzia, tak jak każdy obywatel, ma prawo korzystać z konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów, tym bardziej, gdy znajdują one oparcie      w orzecznictwie najwyższych instytucji sądowych w Polsce i w Unii Europejskiej, dotyczącym Izby Dyscyplinarnej i skutków prawnych decyzji podejmowanych przez ten organ (uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy   i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., wyrok Sądu Najwyższego   z 5 grudnia 2019 r., uznający, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. zawieszające właściwość Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów);

– przeciwko szykanowaniu służbowemu sędziów za podejmowane przez nich orzeczenia, które nie odpowiadają aktualnym potrzebom politycznym rządzących. Orzeczenia sądowe podlegają kontroli instancyjnej, a zapowiedzi konsekwencji służbowych wobec sędziego, który wydał orzeczenie niezgodne z oczekiwaniami   politycznymi stanowi rażące naruszenie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Mimo jednoznacznego stanowiska sygnalizującego poważne i realne zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce, wyrażanego wielokrotnie przez polskie i europejskie stowarzyszenia sędziowskie, samorządy sędziów i innych zawodów prawniczych, a także wynikające z podjętych w tym zakresie orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obserwujemy intensyfikację różnych form szykan i represji skierowanych wobec sędziów, którzy wypowiadają się publicznie w obronie zasad państwa prawa, bądź podejmują rozstrzygnięcia „niewygodne politycznie”. Tego rodzaju praktyki uznajemy za oburzające.

Solidarność z sędziami sądów powszechnych, którzy poddawani są tym niegodnym działaniom, uważamy za swój obowiązek.

Apelujemy do sędziów sądów administracyjnych, aby przyłączyli się do wyrażania wsparcia dla represjonowanych sędziów, zwłaszcza 18-go dnia każdego miesiąca.

Nie bądźmy bierni!