16 czerwca 2023
Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 15 czerwca 2023 r.

Na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa ukazał się komunikat, zgodnie z którym na posiedzeniu 15 czerwca 2023 r. „członkowie Rady poparli wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Rady, posła Arkadiusza Mularczyka
o przeprowadzenie lustracji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
w sprawie o sygnaturze IV SA/Wa 654/23. W wydanym 31 maja br. postanowieniu
w tej sprawie, WSA w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni Turów po 2026 r.” Z komunikatu wynika, że „Członkowie Rady uznali, że istotne jest wyjaśnienie motywów postanowienia WSA w Warszawie i zdobycie dokładnych informacji na temat tej sprawy.”

Przeprowadzenie lustracji w sądzie, przewidzianej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, należy do czynności z zakresu nadzoru administracyjnego i nie może wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie
i asesorzy sądowi są niezawiśli (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). Dlatego badanie orzecznictwa sądowego w drodze lustracji przeprowadzanych przez KRS może dotyczyć wyłącznie spraw już prawomocnie zakończonych (tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 kwietnia 2008 r., K 40/07, którego przedmiotem była ocena zgodności z Konstytucją RP przepisu dopuszczającego możliwość przeprowadzenia lustracji sądu przez Krajową Radę Sądownictwa).

Podana w komunikacie argumentacja, mająca stanowić uzasadnienie przeprowadzenia lustracji, podaje w wątpliwość zasadność rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja 2023 r. Postanowienie to zostało zaskarżone i nie jest prawomocne,
a jedynym organem właściwym i uprawnionym do zbadania jego zgodności z prawem jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Przeprowadzenie przez KRS lustracji zapowiedzianej w komunikacie oraz wyrażony w nim zamiar „wyjaśnienia motywów postanowienia WSA w Warszawie”
w sytuacji, gdy treść postanowienia wraz z uzasadnieniem jest powszechnie dostępna na stronie internetowej WSA w Warszawie, stanowić będzie przekroczenie ustawowych uprawnień przyznanych Radzie w art. 5 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wokół sprawy wstrzymania wykonania decyzji „środowiskowej” powstało wiele nieprawdziwych tez, na czele z „wyłączeniem” kopalni Turów. Są to twierdzenia nieprawdziwe.

Dlatego Stowarzyszenie wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań, które nie tylko nie mają nic wspólnego z celami, dla których Krajowa Rada Sądownictwa została powołana, ale w dodatku świadczą o działaniu ewidentnie pozaustawowym i mającym na celu wpływanie na działania niezawisłego sądu.