31 października 2019
Uchwała nr 6/2019 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 24 października 2019 r.

Wyrażamy po raz kolejny zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi polityków, stanowiących próbę zastraszania sędziów, którzy wydali niekorzystne dla wypowiadających się orzeczenia.

W wywiadzie udzielonym 23.10. 2019 r. dla portalu wPolityce.pl. poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki wyraził pogląd, że działalność orzecznicza sądów administracyjnych potwierdza tezę o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości i konieczność wprowadzenia przygotowanej z jego udziałem „bardzo radykalnej reformy” sądownictwa administracyjnego oraz zapowiedział złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec składu orzekającego w sprawie, w której zapadł wyrok, z którym Pan Patryk Jaki się nie zgadza. Uznajemy prawo do wyrażania niezadowolenia z wyroków sądowych, jednakże właściwą drogą do wykazania ich nieprawidłowości są dostępne środki odwoławcze (w tym przypadku skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego). Niedopuszczalne jest instrumentalne wykorzystywanie prawa do krytyki orzeczenia do osiągnięcia doraźnych celów politycznych poprzez próbę zastraszania sędziów.

Podważanie  zasady niezawisłości sędziów zawartej w art. 178 ust 1 Konstytucji RP uważamy za niedopuszczalne i szkodliwe dla funkcjonowania Państwa, a próby ingerencji polityków w orzeczniczą sferę władzy sądowniczej muszą zawsze budzić sprzeciw.