1 października 2019
Uchwała Zarządu nr 1/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Wyrażamy głęboki szacunek dla postawy tych naszych Koleżanek i Kolegów – sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, podjęli decyzję o dalszym pełnieniu służby i nie skorzystali z wątpliwej zarówno konstytucyjnie jak i etycznie propozycji złożenia oświadczenia woli o pozostaniu w stanie spoczynku z pełnym uposażeniem pobieranym na ostatnio zajmowanym stanowisku, przewidzianej w art. 2 ust. 1 i 5 tej ustawy.

Ponadto za wysoce naganne uważamy złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy zmieniającej, przez tych sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, do których przepis ten nie ma zastosowania, a którzy mimo nieosiągnięcia wieku 65 lat, podejmowali próbę przejścia w stan spoczynku w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (art. 111 § 2 tej ustawy).