28 listopada 2019
Wspólne stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych A.K. C-585/18,C 624/18 i C-625/18

AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA, ARCHIWUM OSIATYŃSKIEGO,CZŁONKOWIE ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM. S BATOREGO,FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU – FOR,HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA,INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA INPRIS,OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH,STAŁE PREZYDIUM FORUM WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW,STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY,STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW „LEX SUPER OMNIA”,STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”,STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW „THEMIS”,WOLNE SĄDY

W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej, podkreślamy, że pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ponadnarodowej integracji europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości uważa bowiem niezawisłość sędziowską za element wartości praworządności w rozumieniu art. 2 TUE, która jest nieodzowna dla funkcjonowania systemu prawnego Unii Europejskiej, a także do tego, by inne państwa członkowskie i instytucje unijne miały zaufanie do polskich sądów i do polskiego systemu sądowniczego.Jeżeli wyrok TSUE nie zostanie zrealizowany szybko i w zgodzie ze standardami europejskimi, zasadą pewności prawa, a także z poszanowaniem praw obywateli, którzy pokładali zaufanie w polskim systemie sądownictwa, to nieuchronnie dojdzie do bezprecedensowego chaosu w systemie prawnym. Orzeczenia polskich sądów nie będą przede wszystkim korzystać z zasady wzajemnego zaufania i uznawania w innych państwach członkowskich UE. Wskazujemy na to, że na prezesach sądów, sędziach, a także na ustawodawcy, KRS i pozostałych władzach państwowych ciąży ogromna odpowiedzialność, by w jak najszybszym czasie wykonać wyrok TSUE, by zagwarantować bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli UE