działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów
upowszechnianie i ochrona obowiązującego w państwie prawa zasad demokracji, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich

Jesteśmy stowarzyszeniem sędziów sądów administracyjnych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie innych sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, jeżeli wcześniej sprawowali urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego Naczelnego Sądu administracyjnego a także sędziowie w stanie spoczynku każdego z tych sądów oraz asesorzy sądu administracyjnego.

Najnowsze uchwały
28 listopada 2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, wyraża stanowczą dezaprobatę dla działań Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców opisanych w komunikacie z 8 listopada 2019 r. podjętych wobec Sędziów Krystiana Markiewicza, Moniki Ciemięgi, Katarzyny Kałwak, Moniki Frąckowiak i Bartłomieja Starosty.Zarzuty wobec Prezesa „Iustitii” Krystiana Markiewicza dotyczą uchybienia godności urzędu sędziego poprzez: – odniesienie się…

28 listopada 2019

AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA, ARCHIWUM OSIATYŃSKIEGO,CZŁONKOWIE ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM. S BATOREGO,FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU – FOR,HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA,INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA INPRIS,OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH,STAŁE PREZYDIUM FORUM WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW,STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY,STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW „LEX SUPER OMNIA”,STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”,STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW „THEMIS”,WOLNE SĄDY W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w…

31 października 2019

Wyrażamy po raz kolejny zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi polityków, stanowiących próbę zastraszania sędziów, którzy wydali niekorzystne dla wypowiadających się orzeczenia. W wywiadzie udzielonym 23.10. 2019 r. dla portalu wPolityce.pl. poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki wyraził pogląd, że działalność orzecznicza sądów administracyjnych potwierdza tezę o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości i konieczność wprowadzenia przygotowanej z jego…