13 maja 2022
Stanowisko Zarządu OSSSA z 13 maja 2022 r. w sprawie wyboru sędziów- członków KRS

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 13 maja 2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokonał powtórnego, politycznego wyboru 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Przypominamy!!!

1. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, który w założeniu ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP). Jest to organ odpowiedzialny za wybór kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie.
2. Niezależność Krajowej Rady Sądownictwa od władzy wykonawczej
i ustawodawczej została zapewniona na poziomie zasad konstytucyjnych poprzez odpowiednie ukształtowanie jej składu, przewidziane w art. 187 ust. 1 Konstytucji RP, i stanowi gwarancję prawa dostępu obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu.
3. Obecna polityczna procedura wyboru przez Sejm sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa jest sprzeczna z Konstytucją RP i powoduje, że organ ten nie jest w stanie realizować funkcji strzeżenia niezależności sądów
i niezawisłości sędziów.
4. Prawną skuteczność uchwał wadliwie powołanej Krajowej Rady Sądownictwa zakwestionował wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że polityczny wybór sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa rodzi wysokie ryzyko – wręcz pewność – rozstrzygania postępowań konkursowych
w sposób niekorespondujący z potrzebą uwzględniania dobra wymiaru sprawiedliwości oraz kryteriów obiektywności i rzetelności (tak przykładowo wyrok NSA z 6 maja 2021 r. w sprawie II GOK 2/18).
5. Wybór przez Sejm 15 sędziów – członków KRS na kolejną czteroletnią kadencję dokonany został z lekceważeniem stanowiska wyrażanego zarówno przez sądy polskie (Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny), jak i europejskie (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka).
6. Sędziowie wskazani przez Sejm do składu Krajowej Rady Sądownictwa nie zostali wybrani przez środowisko sędziowskie i nie reprezentują tego środowiska.
7. Organ, w skład którego wchodzą wybrani przez Sejm sędziowie został wykluczony z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) z uwagi na brak niezależności KRS od władzy wykonawczej.
Przywołując uchwałę Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 24 kwietnia 2022 r., w której wskazano, że niezgodne z Konstytucją RP ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa jest źródłem naruszeń zasady praworządności w Polsce stwierdzamy, że wybór sędziów dokonany przez Sejm w dniu 12 maja 2022 r. pogłębi prawny chaos w systemie wymiaru sprawiedliwości i rażąco narusza konstytucyjne prawo obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu.