1 marca 2024
Konferencja Prerogatywy władzy-zapomniane pojęcie języka prawniczego czy figura retoryczna 19 kwietnia 2024 r.

Organizatorzy konferencji Prerogatywy władzy – zapomniane pojęcie języka prawniczego czy figura retoryczna? (Łódź, siedziba Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 19 kwietnia 2024 r.) zapraszają do udziału w tym wydarzeniu, w formie zdalnej albo stacjonarnej. Uczestnictwo w konferencji wymaga uprzedniego zarejestrowania się drogą elektroniczną, a w przypadku wyboru formy uczestnictwa zdalnego – także zalogowania według podanych wskazówek.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa stacjonarnego musi nastąpić najpóźniej 22 marca 2024 r. Po upływie tego terminu, z przyczyn natury organizacyjnej (dobór sali o odpowiedniej pojemności oraz zapewnienie odpowiedniego systemu komunikacji drogą elektroniczną) zarejestrowanie się jako uczestnik stacjonarny nie będzie już możliwe. Dopuszczalny będzie natomiast, po zarejestrowaniu się, udział w konferencji w formie zdalnej.

Program konferencji

Prerogatywy władzy – zapomniane pojęcie języka prawniczego czy figura retoryczna?

(Łódź, 19 kwietnia 2024 r.)

Konferencja odbędzie się w siedzibie WPiA UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, sala Rady Wydziału, parter albo aula niebieska; uczestnictwo stacjonarne i zdalne – także osób spoza środowiska akademickiego, w tym sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Otwarcie konferencji z udziałem gości honorowych, g. 11.00 – 11.10

Cz. I

Władza prerogatywna a praworządność

Referaty wprowadzające, odpowiedzi referentów na pytania, g. 11.10 – 13.00

1) Władza prerogatywna w czasach przełomu politycznego – aspekt historyczny
i prawnoporównawczy (prof. Zbigniew Kmieciak, UŁ)

2) Prerogatywy władzy – polskie doświadczenia (prof. Mirosław Wyrzykowski, UW)

3) Prerogatywy władzy – niemieckie doświadczenia, dwugłos: historia i współczesność (prof. Richard Giesen /prof. Jens Kersten, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium)

Przerwa kawowa, g. 13.00– 13.30

Cz. II

Panel dyskusyjny z udziałem publiczności, g. 13.30 – 15.45
Udział w panelu zadeklarowali referenci z cz. I oraz prof. Ewa Łętowska, prof. Włodzimierz Wróbel, prof. Piotr Tuleja, prof. Stanisław Biernat (moderator dyskusji); zdalny udział w panelu zapowiedział prof. Leszek Garlicki

Lunch, g. 15.45 – 16.45

Organizatorem konferencji jest Zakład Komparatystyki Postępowania Administracyjnego WPiA UŁ, a jej partnerami: Wolters Kluwer Polska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi. Patronem honorowym wydarzenia jest Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska i Komitet Nauk Prawnych PAN.

Link do rejestracji:

https://lnkd.in/dVKXHz5P?trk=public_post-text

Dane kontaktowe z osobami odpowiedzialnymi za stronę organizacyjną konferencji:

Skrzynka mailingowa konferencji:
Sekretariat konferencji: Magdalena Kostrzewska, tel. (42) 635 46 31, mail:
Pracownicy Zakładu Komparatystyki Postępowania Administracyjnego:
dr Maciej Wojtuń, mail:

mgr Robert Siuciński, mail:

Pomoc w obsłudze MS Teams:
Zespół Informatyczny: , tel. 426354625 lub 607277455
Kierownik Zespołu Informatycznego:
mgr inż. Stanisław Rybarczyk, mail: