11 października 2021
Stanowisko zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 10 października 2021 r.

My, sędziowie sądów administracyjnych jesteśmy i czujemy się sędziami polskimi i unijnymi. Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej zadawaliśmy i będziemy zadawać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy dokonywać wykładni prounijnej i prokonstytucyjnej. Wniosek Premiera do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21, rozstrzygnięty 7 października 2021 r., był w istocie skutkiem pytań, jakie Naczelny Sąd Administracyjny, jako sąd także unijny, zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jako sędziowie ślubowaliśmy wierność Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkim zawartym w niej zasadom, a zatem również wynikającemu z art. 9 Konstytucji obowiązkowi przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Prawo unijne jest zgodnie z art. 9 i art. 91 ust.1-3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, częścią polskiego porządku prawnego. Zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów są zarówno zasadami wynikającymi z art. 178 ust. 1 Konstytucji, ale także zasadami wynikającymi z prawa Unii Europejskiej i to tych zasad dotyczyły orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Nikt i nic nie zwalnia nas od obowiązku stosowania się do tych zasad.