6 października 2022
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 5.10.2022 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2023, przewidujących odejście od zasady ustalania wynagrodzeń sędziów w powiązaniu z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, określonej w art. 91 § 1 c ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Zgromadzenie zwraca również uwagę na brak, uwzględniającej wysokość inflacji, waloryzacji wynagrodzeń pozostałych pracowników sądowych. Sposób ustalania wynagrodzeń sędziów i  pracowników wymiaru sprawiedliwości, w warunkach bardzo wysokiej inflacji i znacznego wzrostu wydatków budżetowych na inne potrzeby, wskazuje na arbitralny charakter decyzji, podjętej w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej, której skutkiem może być dalsze osłabienie władzy sądowniczej. Zgromadzenie zwraca uwagę, że brak reakcji na postulaty pracowników wymiaru sprawiedliwości może doprowadzić do podejmowania akcji protestacyjnych, co w konsekwencji utrudni realizację prawa do sądu.