1 grudnia 2020

Mimo toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy z wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce C-791/19 dotyczącej m.in. uchybieniu przez Polskę przyjętym przez nią zobowiązaniom poprzez dopuszczenie, aby treść orzeczeń sądowych mogła być kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne wobec sędziów sądów powszechnych, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez…

21 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w webinarium online pt. „ Wolność zrzeszania się sędziów” 24 listopada 2020 r. Po wejściu w życie tzw. ustawy kagańcowej polscy sędziowie zostali zobowiązani do składania pisemnych oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa. Od początku budziło to poważne…

21 listopada 2020

Warszawa, 20 listopada 2020 r. Opinie KOS (36(12)/2020) 18 listopada 2020 r. Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym zdecydowała o uchyleniu immunitetu i zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tulei. Oznacza to, że Prokuratura Krajowa może postawić sędziemu zarzuty dotyczące podejmowanych przez niego czynności orzeczniczych. Prokuratura zarzuca sędziemu Tulei przekroczenie uprawnień polegające na ujawnieniu…