16 czerwca 2023

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów i Zarządów Stowarzyszeń Sędziowskich „Themis”, “Iustitia” „Pro Familia”, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 czerwca 2023 r. W związku z opublikowaniem informacji na stronach rządowych o zawartym w dniu 7 czerwca 2023 roku porozumieniem pomiędzy NSZZ „Solidarność” reprezentowanym przez Piotra Dudę…

9 czerwca 2023

Ostatnie publiczne wypowiedzi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i innych przedstawicieli polskiego rządu, dotyczące  postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja 2023 r., sygn. akt IV SA/Wa 654/23, wstrzymującego wykonanie zaskarżonej do tego Sądu decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  kontynuacji eksploatacji…

1 czerwca 2023

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (Dz.U. z 2023 r. poz.1030) narusza w sposób rażący konstytucyjne zasady ustrojowe oraz podstawowe prawa obywatelskie. Ustanawia nieznany polskiemu porządkowi prawnemu „organ administracji publicznej”, jak określono w ustawie powoływaną przez Sejm Komisję,…