7 lipca 2021

Warszawa, 7 lipca 2021r. Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczo przypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Każdy ma więc prawo do rzetelnego…

14 maja 2021

6 maja 2021 r. w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło 5 wyroków w sprawach odwołań od wyników konkursów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Wyrażono w nich m.in. pogląd, że „obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów.” Jako sędziowie zdajemy sobie sprawę,…